Tolliteenus

Kaupade toimetamiseks Euroopa Liidu territooriumilt välja või sisse on vaja teostada tolliprotseduure. Tolliteenus on vajalik kaupadele kehtestatud kaubanduspoliitiliste meetmete rakendamiseks.  Tolli roll on asukohariigi halduskorralduslike meetodite rakendamisega oma riigi tootjate ärihuvide kaitsmine. Üldine põhimõte on reeglina impordi puhul jälgida, et omatootjate kaubad jääksid turul konkurentsivõimeliseks ja tagada sellega töövõimelise elanikkonna rakendatus. Ekspordi puhul aga reguleerida väljavedu selliselt, et oleks tagatud ka siseturu vajaduste katmine. Maailma tollialase koostöö eestvedajaks on Maailma Tolliorganisatsioon ehk WCO, kuhu kuulub 179 liikmesriiki.

Laoteenus

Ladude töö eesmärk on korraldada iga päev sisenevate kaubavoogude käsitlemist kaupade vastuvõtmisest väljastamiseni, kindlustada kaupade hoiustamine toodete hävimise ja/või vigastusteta. Ladu peab suutma väljastada kaubad soovitud ajal, soovitud kogustes ning korralikult kaitstuna vedamisel esineda võivate vigastuste eest.

Ladustamine on suhteliselt ressursimahukas tegevus. Laohooned, personal, inventar, tõstukid jms on tarvilik igapäevaseks opereerimiseks. Väiksemate kaubavoogudega ettevõtetele võib osutada lao pidamine kulukaks, kuid teatud juhtudel tuleb tooteid siiski ajutiselt ladustada. Sellise profiiliga ettevõtetel on enamasti otstarbekam laoteenus sisse osta ning keskenduda oma põhitegevusele.

Oma klientidele pakub ATV Transpordi AS nii tolliformaalsuste ja -deklaratsioonide täitmist kui ka konsultatsiooni erinevate probleemide ja küsimuste lahendamiseks läbi oma pikaajaliste koostööpartnerite. Vajadusel suhtleme institutsioonide ja ametiasutustega kliendi volitusel. Teatud juhtudel ei ole vaja import kaupasid ühenduse territooriumil kohe arvele võtta ning klient võib need jätta ajutiselt tollilattu. Selleks pakume kaasaegseid ladustamistingimusi ettenähtud ladudes. Ajutise ladustamise kohad on tolliterminal ja hoiukoht, kus võib kaupa hoida ainult kindlaks määratud kasutaja. (hoiukoha pidaja) Hoiukoht ei või asuda piirikontrolli tsoonis.

Küsi pakkumist